Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Třídy s rozšířenou výukou

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 23. května 2024 od 9.00 h.

Přihlášku budete moci vyplnit online zde od 17. dubna do 17. května 2024. Příjem přihlášek v této chvíli neprobíhá.

Nejbližší den otevřených dveří je 5. dubna od 14.00 h.

Přijímací zkoušky si můžete vyzkoušet nanečisto 16. května 2024 od 15.00 do 17.00 h.

Vzdělávání v matematických třídách má na naší škole téměř čtyřicetiletou tradici. V průběhu těchto let byly tyto třídy pro nadané žáky otevírány pod různými názvy. Dnes se jedná o třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky.

Do tříd přijímáme žáky se zájmem o tyto předměty ze všech částí Brna i žáky mimobrněnské. Protože vybraní žáci mají zájem intenzivněji se vzdělávat, nabízíme jim hlubší pronikání do dané problematiky. Zařazujeme také nová rozšiřující témata. Neboť se žáci učí v konkurenčním prostředí, jsou více motivováni a pracují rychlejším tempem.

Školní vzdělávací program „Heuréka“ v učebním plánu matematických tříd posiluje výuku matematiky, jejíž osnovy odpovídají rozsahem i hloubkou učivu víceletých gymnázií. Pro výuku matematiky jsou také používány učebnice pro víceletá gymnázia.

Součástí fyziky a chemie jsou praktická cvičení, během nichž si žáci vyzkouší získané teoretické poznatky při pokusech a měřeních s využitím laboratorní techniky.

Důležitou složkou učebního plánu je i výuka informatiky, která začíná  od 4. ročníku. Pro výuku slouží dvě moderně vybavené učebny. Ve všech ročnících výuka probíhá podle nového RVP zaměřeného na algoritmizaci a logiku.

V každém ročníku pro žáky organizujeme matematická soustředění, na kterých se zaměřujeme především na praktické využití získaných poznatků a aplikaci znalostí v terénu.

Naším cílem je v žácích rozvíjet zájem o učení, nebát se řešit problémové úlohy a experimentovat, vyhledávat a zpracovávat informace, volit vhodné postupy a využívat získané poznatky v praxi.  Výsledkem naší práce je následné studium žáků na gymnáziích a odborných středních školách.

V těchto třídách ve větší míře rozvíjíme:

 • logické myšlení,
 • paměť,
 • odpovědnost i sebedůvěru,
 • schopnost samostatně se učit,
 • soutěživost a cílevědomost,
 • schopnost pracovat individuálně i v týmu,
 • snahu hledat, navrhovat, prezentovat a obhajovat řešení,
 • schopnost komunikovat v českém i cizím jazyce,
 • digitální a informační gramotnost.

Ke splnění našich cílů používáme interaktivní výukové programy, moderní učební materiály a pomůcky, vlastní materiály „šité dětem na míru“, motivující způsoby vzdělávání, práci ve skupinách na pokusech a projektech, přednášky či exkurze, práci s výpočetní technikou, formativní hodnocení a sebehodnocení.

Naši žáci každoročně dosahují výrazných úspěchů nejen ve vlastním vzdělávání, ale i při reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Logická olympiáda, Bobřík informatiky, šifrovací hra Technoplaneta, fyzikální, přírodovědná, chemická olympiáda, olympiáda z českého jazyka, konverzační soutěž v anglickém jazyce, a mnohé další)   úspěchy našich žáků. Některé soutěže naše škola přímo organizuje – městské kolo matematické olympiády pro 5. ročník, Pythagoriáda pro 5. ročník.

Na žáky ve výběrových třídách jsou kladeny větší nároky než v běžných třídách základních škol, proto zájemci procházejí výběrovým řízením, ve kterém posuzujeme:

 • prospěch z hlavních předmětů na vysvědčení z 5. třídy (žáci přinesou k přijímací zkoušce kopii výpisu vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku),
 • výsledky testu, zaměřeného na schopnost logické úvahy, třídění a výběr informací, znalosti získané na I. stupni.

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 23. května 2024 od 9.00 h.

Přihlášku budete moci vyplnit online zde od 17. dubna do 17. května 2024. Příjem přihlášek v této chvíli neprobíhá.

Jedná se o přihlášku pouze do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. V případě zájmu o zařazení do klasické třídy je nutné podat žádost o přestup (viz dokumenty ke stažení). V tomto případě rozhoduje počet volných míst v těchto třídách a přednost mají sourozenci žáků naší školy. Tyto žádosti budeme přijímat nejdříve začátkem května.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky budete informováni prostřednictvím webových stránek školy, v kanceláři školy a na vývěsce školy.

 

Vzor přijímacích testů: 

Přijímací test 2014

Přijímací test 2015

Přijímací test 2017