Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Třídy s rozšířenou výukou

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 21. května 2024 od 9.00 h.

Přihlášku budete moci vyplnit online zde od 17. dubna do 16. května 2024.

Nejbližší den otevřených dveří je 27. března od 8.00 h.

Přijímací zkoušky si můžete vyzkoušet nanečisto 16. května 2024 od 15.00 do 17.00 h.

Vzdělávání v matematických třídách má na naší škole téměř čtyřicetiletou tradici. V průběhu těchto let byly tyto třídy pro nadané žáky otevírány pod různými názvy. Dnes se jedná o třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky.

Do tříd přijímáme žáky se zájmem o tyto předměty ze všech částí Brna i žáky mimobrněnské. Protože vybraní žáci mají zájem intenzivněji se vzdělávat, nabízíme jim hlubší pronikání do dané problematiky. Zařazujeme také nová rozšiřující témata. Neboť se žáci učí v konkurenčním prostředí, jsou více motivováni a pracují rychlejším tempem.

Školní vzdělávací program „Heuréka“ v učebním plánu matematických tříd posiluje výuku matematiky, jejíž osnovy odpovídají rozsahem i hloubkou učivu víceletých gymnázií. Pro výuku matematiky jsou také používány učebnice pro víceletá gymnázia.

Součástí fyziky a chemie jsou praktická cvičení, během nichž si žáci vyzkouší získané teoretické poznatky při pokusech a měřeních s využitím laboratorní techniky.

Důležitou složkou učebního plánu je i výuka informatiky, která začíná  od 4. ročníku. Pro výuku slouží dvě moderně vybavené učebny. Ve všech ročnících výuka probíhá podle nového RVP zaměřeného na algoritmizaci a logiku.

V každém ročníku pro žáky organizujeme matematická soustředění, na kterých se zaměřujeme především na praktické využití získaných poznatků a aplikaci znalostí v terénu.

Naším cílem je v žácích rozvíjet zájem o učení, nebát se řešit problémové úlohy a experimentovat, vyhledávat a zpracovávat informace, volit vhodné postupy a využívat získané poznatky v praxi.  Výsledkem naší práce je následné studium žáků na gymnáziích a odborných středních školách.

V těchto třídách ve větší míře rozvíjíme:

 • logické myšlení,
 • paměť,
 • odpovědnost i sebedůvěru,
 • schopnost samostatně se učit,
 • soutěživost a cílevědomost,
 • schopnost pracovat individuálně i v týmu,
 • snahu hledat, navrhovat, prezentovat a obhajovat řešení,
 • schopnost komunikovat v českém i cizím jazyce,
 • digitální a informační gramotnost.

Ke splnění našich cílů používáme interaktivní výukové programy, moderní učební materiály a pomůcky, vlastní materiály „šité dětem na míru“, motivující způsoby vzdělávání, práci ve skupinách na pokusech a projektech, přednášky či exkurze, práci s výpočetní technikou, formativní hodnocení a sebehodnocení.

Naši žáci každoročně dosahují výrazných úspěchů nejen ve vlastním vzdělávání, ale i při reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Logická olympiáda, Bobřík informatiky, šifrovací hra Technoplaneta, fyzikální, přírodovědná, chemická olympiáda, olympiáda z českého jazyka, konverzační soutěž v anglickém jazyce, a mnohé další)   úspěchy našich žáků. Některé soutěže naše škola přímo organizuje – městské kolo matematické olympiády pro 5. ročník, Pythagoriáda pro 5. ročník.

Na žáky ve výběrových třídách jsou kladeny větší nároky než v běžných třídách základních škol, proto zájemci procházejí výběrovým řízením, ve kterém posuzujeme:

 • prospěch z hlavních předmětů na vysvědčení z 5. třídy (žáci přinesou k přijímací zkoušce kopii výpisu vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku),
 • výsledky testu, zaměřeného na schopnost logické úvahy, třídění a výběr informací, znalosti získané na I. stupni.

Přijímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 21. května 2024 od 9.00 h.

Přihlášku budete moci vyplnit online zde od 17. dubna do 16. května 2024.

Jedná se o přihlášku pouze do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. V případě zájmu o zařazení do klasické třídy je nutné podat žádost o přestup (viz dokumenty ke stažení). V tomto případě rozhoduje počet volných míst v těchto třídách a přednost mají sourozenci žáků naší školy. Tyto žádosti budeme přijímat nejdříve začátkem května.

O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky budete informováni prostřednictvím webových stránek školy, v kanceláři školy a na vývěsce školy.

 

Vzor přijímacích testů: 

Přijímací test 2014

Přijímací test 2015

Přijímací test 2017