Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Prvňáčci

Prvňáčci dostanou 4. září 2023 balíček pomůcek, který obsahuje:
 • Barevné papíry nelepící 20 listů
 • Modelovací hmota 10 barev KOH
 • Barvy vodové 12 barev KOH
 • Tabulka Maja stíratelná
 • Voskovky 12 barev trojhranné
 • Tyčinka lepící 10 g
 • Pero Tornádo Centropen
 • Náčrtník A4 20 listů
 • Složka popisovací A5
 • Složka popisovací A4
 • Pastelky 12 barev trojhranné Centropen
 • Tužka č. 1 trojhranná
 • Tužka č. 2 trojhranná
 • ořezávátko
 • Pryž KOH
 • Nůžky dětské
 • Tempery 10 barev KOH
 • Sada číslic
 • Sada písmen
 • Hodiny školní
 • Sada štětců – kulatý vlasový štětec č. 4, 6, 8, 10 a plochý štětinový štětec č. 8 a 10

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět:

 • Přiměřeně se orientovat ve světě kolem sebe: znát své jméno a příjmení, věk, jména rodičů, povolání, dodržuje pravidla slušného chování (pozdraví, poděkuje, poprosí…), vnímá autoritu
 • Samostatnost a soběstačnost: umět se obléknout, obout, najíst a zvládat osobní hygienu
 • Řeč: má přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu, dokáže artikulovat většinu hlásek, řeč je bez dysgramatismů, rozumí pokynům, vyjadřuje se srozumitelně, dokáže spontánně vyprávět (dodržuje časovou posloupnost), dokáže najít slovo nadřazené a podřazené, označí, co do skupiny nepatří, najde protiklad
 • Motorika: ovládá pohyby svého těla, skáče, hází balon, má uvolněnou ruku, umí držet tužku a zacházet s nůžkami, umí popsat, co nakreslilo, zvládá čáry, kolečka, vlnky, zuby, šikmé čáry, horní a dolní smyčky
 • Rozvoj sluchového vnímání: roztleská slovo na slabiky, pozná první hlásku ve slově, pamatuje si básničku nebo písničku, dítě je schopné poslouchat čtenou pohádku
 • Rozvoj zrakového vnímání: najde rozdíly mezi obrázky, dokáže poskládat obrázek z dílků (puzzle), zapamatuje si několik předmětů (kimova hra), najde shodné obrázky
 • Předmatematické představy: pozná a pojmenuje základní barvy a geometrické útvary, spočítá předměty do pěti, orientuje se v pojmech méně – stejně – více, menší – větší, první – poslední, dokáže porovnávat malý – střední – velký
 • Prostorová orientace: dítě ovládá pojmy nahoře – dole, vpředu – vzadu, předložky na, pod, za, pojmy první, poslední, druhý, předposlední, vlevo, vpravo
 • Sociální dovednosti: umět reagovat na pokyny, umět se upozadit, respektovat druhé, být pozitivně motivovaný, umět se soustředit alespoň 15 minut, pochopitelně i na činnost, která ho nebaví, důležitá je i emoční vyrovnanost, záchvaty vzteku do školy nepatří 

Co mohu udělat jako rodič pro svého budoucího prvňáčka:

 • číst knížky a mluvit o nich
 • hrát s dítětem pexeso
 • skládat puzzle

Co může předškoláček čekat u zápisu?

Může se pochlubit, jak ovládá:

 • základy společenského chování-pozdraví, poděkuje, užívá správně oslovení
 • přiměřeně reagovat na otázky: zná své jméno, školku, souvisle pohovoří s dospělým
 • barvy, tvary, napočítat do 10, orientace v počtu
 • přednes krátké básničky či její zopakování