Platby

  1. Školné

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2021/2022 je stanovena na 400,- Kč/měsíc. Číslo účtu: 29538621/0100, variabilní symbol se nemění (VS je k dispozici u učitelek). Děti, které dovrší k 31. srpnu 2021 pěti let (předškoláci), školné neplatí. Splatnost školného je vždy do 15. dne v měsíci.

 

  1. Stravné

Výše úplaty za stravování je na rok 2021/2022 stanovena pro děti od 3 do 6 let na 40,- Kč/den a pro děti od 7 do 10 let 45,- Kč/den. Pokud si rodiče chtějí nastavit trvalý příkaz, nechť si jej nastaví na níže uvedené průměrné částky a se splatností kolem 18. v měsíci:

  • děti od 3 do 6 let na 880,- Kč měsíčně;
  • děti od 7 do 10 let na 990,- Kč měsíčně.

Pokud nebude mít strávník uhrazené stravné do 25. dne měsíce, který předchází měsíci, ve kterém se má dítě stravovat, bude tento strávník automaticky odhlášen a nebude pro něj strava připravována!!! Číslo účtu pro platbu stravného: 115-70800257/0100. K platbě uveďte i přidělený VS (variabilní symbol se nemění a nové děti jej získají po odevzdání Přihlášky ke stravování – PDF a celé jméno dítěte (ne rodiče).

 

  1. Akce MŠ

Aktuální platby za akce MŠ jsou vždy uvedeny u Měsíčního plánu akcí nebo na nástěnce MŠ. Žádáme rodiče, aby tyto platby uhradili vždy včas a nosili je osobně učitelkám do třídy.