Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky
pro školní rok 2024/2025

Jméno
Příjmení
Datum narození
Bydliště
PSČ
Telefon
Email (musí být stejný jako e-mail pro zaslání autorizačního kódu)
Bez e-mailu nebude možné elektronickou přihlášku zpracovat.


Škola, kterou žák navštěvuje
Prospěch v 1. pololetí 5. ročníku
Český jazyk
Matematika
Vlastivěda
Přírodověda
Cizí jazyk (uveďte který)


Jméno a příjmení matky
Jméno a příjmení otce


Datum
Autorizační kód*


Přijetí přihlášky bude potvrzeno zasláním e-mailu.