Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníku kromě výuky v klasických třídách také specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Ve třídách s rozšířenou výukou je učební plán matematiky obohacen o tematické celky učiva pro víceletá gymnázia. V přírodovědných předmětech jsou zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v moderně vybavených odborných učebnách.

Od školního roku 2021/2022 vyučujeme vzdělávací obor informatika v souladu s novým RVP.  Výuka probíhá ve dvou nadstandardně vybavených učebnách. Každý žák má k dispozici své pracoviště. Žáci májí při výuce k dispozici robotické stavebnice a programovatelné roboty, 3d tiskárnu, gravírovačku, digitální záznamovou techniku, barevnou laserovou tiskárnu a skener. V učebnách informatiky neprobíhá pouze výuka informatiky, ale i výuka ostatních předmětů s využitím digitálních technologií.

Vyučování praktických dovedností žáků probíhá ve vybavené dílně a cvičné kuchyňce.

Ve výuce jsou uplatňovány daltonské prvky (volnost, samostatnost a spolupráce), žáci pracují podle daltonských týdenních plánů. Rozvíjíme klíčové kompetence a dbáme na naplňování průřezových témat.

Zájem žáků o studium, vyšší náročnost a zdravá konkurence je zárukou velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Potvrzuje to umístění našich žáků v soutěžích a olympiádách v rámci města a regionu a také úspěšnost v přijímacím řízení ke studiu na gymnáziích a ostatních středních školách.

 


Třídní učitelé – 2. stupeň 2023/2024