Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

O nás

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická
Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Umíme:
maximálně rozvíjet potenciál každého jednotlivého dítěte,
pracovat s nadanými dětmi,
využívat daltonských principů ve výuce,
propojovat výuku s reálným životem prostřednictvím výukových programů a exkurzí,
realizovat projektové dny,
připravit žáky na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy,
vést žáky 9. ročníku při zpracování absolventských projektů,
připravovat neformální setkání s rodiči – kavárny pro rodiče, společenský večer, sportovní odpoledne, Odemykání adventu…

Máme:
mateřskou školu s edukativně-stimulačními skupinkami vedenými speciálním pedagogem a učitelkou MŠ,
na I. stupni základní školy třídy s rozšířenou výukou matematiky, logiky, angličtiny a programování a učební bloky pro děti s výukovým potenciálem v hodinách českého jazyka a matematiky,
na II. stupni základní školy třídy s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů,
dělení vyučovacích hodin – navýšený počet vyučovacích hodin,
hodiny speciálně pedagogické péče pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
výuku anglického jazyka od 1. ročníku,
hodiny plavání ve 2. a 3. ročníku,
výuku programování od 4. ročníku,
hodiny bruslení s odborným trenérem v mateřské škole a na I. stupni základní školy,
lyžařské výcvikové kurzy na I. i II. stupni základní školy,
adaptační kurz pro žáky 6. ročníku,
matematická soustředění a výjezdy žáků II. stupně základní školy do zahraničí,
úspěšné řešitele v logické olympiádě a mnoha matematických, jazykových a dalších oborových soutěžích,
klub dětí a jejich rodičů,
českou i cizojazyčnou knihovnu,
zájmové kroužky v rámci mateřské školy, školní družiny i II. stupně základní školy,
školní poradenské pracoviště.

Spolupracujeme:
s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity,
s Mensou ČR,
se Světem vzdělání,
se školami zapojenými do daltonského plánu,
s Národním pedagogickým institutem,
se Sdružením rodičů Křídlo.

Snažíme se:
motivovat děti k vlastnímu vzdělávání,
respektovat individualitu dítěte,
dávat rovné příležitosti ke vzdělávání všem žákům,
dbát na prevenci rizikového chování,
poskytovat podporu a pomoc všem potřebným.