Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Sdružení rodičů Křídlo

Dne 11. 11. 1991 byl založen spolek Sdružení rodičů při ZŠ Křídlovická 30b, Brno. K 1. říjnu 2015 byl do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 1396 zapsán nový název spolku – Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s.

Účelem Sdružení Křídlo je napomáhat, koordinovat a prohlubovat spolupráci rodičů s pedagogy při výchově a výuce dětí mimo rodinu na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů škola-rodina.

Konkrétně z činnosti Sdružení Křídlo uvádíme:

  • pořádání a spolupořádání akcí, finanční i faktické zajištění – tradičně každý školní rok je to Odemykání adventu (konec listopadu), Společenský večer (duben), Dětský sportovní den (u příležitosti Mezinárodního dne dětí);
  • jako nezávislý finanční zdroj přispívá Sdružení Křídlo na školní aktivity tam, kde není v možnostech vedení školy najít mechanismy k financování specifických potřeb (např. odměny v soutěžích, obnovení knižního fondu školy, nadstandardní pomůcky a vybavení, sociální výpomoc, rodičovské kavárny, divadelní nebo filmové představení na konci školního roku);
  • spolupodílení se na diskuzi týkající se fungování dětí ve škole, jejich chování, prospěchu, sociálních vazeb atd.

Všemi těmito aktivitami bychom chtěli přispět k tomu, aby školní prostředí bylo místem, kam děti chodí rády a kde je čeká nejen učení a získávání informací, ale i vzájemné setkávání, budování přátelských vztahů (nejen mezi dětmi samotnými, ale i učiteli a rodiči) a v neposlední řadě i aktivně a zajímavě strávený volný čas. O pořádaných akcích jste informováni prostřednictvím webových stránek školy a elektronické žákovské knížky.

Činnost Sdružení Křídlo

Veškeré naše snahy by měly pomoci vedení školy, pedagogům a hlavně našim dětem v jejich působení ve škole i mimo ni. Věříme, že svou činností Sdružení Křídlo přispívá k rozvoji vzájemné a také neformální spolupráce mezi rodiči a učiteli. Smyslem činnosti spolku není pouze vybrat členské příspěvky a přerozdělit je na školní akce. Starost o finance, jakkoliv je jednou z činností spolku, není jeho jedinou náplní. Především Rada Sdružení Křídlo jako výkonný orgán spolku se ve své činnosti zabývá financováním potřeb dětí, čímž jim umožňuje nadstandardní přístup ke vzdělávání (příspěvky na rozvoj knižního fondu školy, na vybavení moderními technologiemi apod.), podporuje děti ze sociálně slabších rodin (příspěvky na školy v přírodě, lyžařské kurzy a výlety), podporuje pedagogy při uplatňování moderních výukových metod, podílí na zajištění akcí i s vážnými tématy souvisejícími se vztahy, chováním a prospěchem (rodičovské kavárny), iniciuje otevírání otázek, jež mohou jakýmkoliv způsobem souviset s pobytem dětí ve výuce i mimo ni. Nejdůležitější činností Sdružení Křídlo je organizace nebo spolupráce se školou na organizaci různých akcí mimo výuku, jejichž cílem je neformální setkávání rodičů, dětí a učitelů a které velkou měrou přispívají k rozvoji vzájemných vztahů a důvěry.

Orgány Sdružení Křídlo

Nejvyšším orgánem Sdružení Křídlo je Shromáždění třídních důvěrníků, které je složené ze zástupců jednotlivých tříd zvolených nebo potvrzených zpravidla během třídních schůzek na začátku každého školního roku. Shromáždění třídních důvěrníků se schází zpravidla dvakrát ročně, většinou první úterý v měsíci říjnu a březnu. Výkonným orgánem Sdružení Křídlo je Rada Sdružení Křídlo (aktuální složení Rady naleznete níže) a jeho statutárním orgánem je předseda. Členové Rady jsou voleni Shromážděním třídních důvěrníků z řad třídních důvěrníků, předseda je volen Radou z jejích členů. Ideální stav by nastal, kdyby každý ročník měl alespoň jednoho svého zástupce v Radě. Členy Sdružení Křídlo se stávají všichni rodiče, kteří zaplatí členský příspěvek na daný školní rok a mohou tak využívat spolu se svými dětmi práva a výhody, jež plynou ze stanov a charakteru činnosti sdružení. O nakládání s finančními prostředky za předešlý školní rok se dozvíte na říjnovém Shromáždění třídních důvěrníků, od svých třídních důvěrníků nebo níže na těchto stránkách.

Možnosti zapojení se do činnosti Sdružení Křídlo

Za uskutečněním všech našich aktivit stojí spousta práce a úsilí.  O tom, co uskutečníme, rozhodnete i Vy rodiče svým zájmem, komunikací s námi i konkrétní pomocí. Nezapomínejte prosím, že většina z Vás jste členy Sdružení Křídlo. Členové Rady, i když jsou připraveni věnovat mnohý volný čas, jsou rádi za každého z Vás, který ochotně nabídne pomocnou ruku. Při realizaci akcí nám pomáhají naši partneři, přátelé, kolegové z práce, učitelé i žáci. Také bez vaší aktivní pomoci, organizační, sponzorské i jiné, se neobejdeme. Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvky a také všem aktivním rodičům
za jejich (i budoucí) účast při organizaci a zajištění aktivit Sdružení Křídlo.

Ve svých řadách rádi uvítáme i další aktivní rodiče – máte-li zájem, neváhejte se k nám přidat. Nemusíte být členem Rady ani třídním důvěrníkem, postačí trocha času a hlavně nadšení a ochota. Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy nebo náměty k činnosti Sdružení Křídlo, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném e-mailu nebo kontaktujte své třídní důvěrníky nebo členy Rady.

Rádi Vás také uvidíme na jednáních Rady nebo Shromáždění třídních důvěrníků – jednání jsou otevřená komukoliv, kdo má zájem podílet se na činnosti spolku, neformálně se potkat s vedením školy nebo se jen podívat, jak to na jednáních chodí. Jednání Rady se konají vždy první úterý v měsíci od 16:30 hod. ve studovně školy, 2.patro, vchod na II. stupeň. Shromáždění třídních důvěrníků se schází zpravidla dvakrát ročně, většinou první úterý v měsíci říjnu a březnu, v malé jídelně. Připadne-li první úterý v měsíci na prázdniny nebo svátek, posouvá se jednání Rady na následující úterý. Potvrzené datum dalšího jednání Rady nebo Shromáždění třídních důvěrníků naleznete vždy na konci zápisu z předcházejícího jednání. Všechny zápisy jak z jednání Rady, tak ze Shromáždění třídních důvěrníků naleznete na této stránce.

 

Vážení rodiče, vážení učitelé a naše děti – těšíme se na spolupráci s vámi a přejeme Vám mnoho šťastných a radostných dní ve škole i mimo ni.

Kontakty

Lenka Vodáková – předsedkyně
email: kridlo@zskridlovicka.cz
ID datové schránky: 5kfpxnf

Členové Rady Sdružení křídlo pro školní rok 2023/2024

Táňa Švecová
Iva Hýsková
Lenka Vodáková
Šárka Květoňová
Jiří Sedláček
Markéta Kaňuchová
Ilona Benková
Adéla Štorková
Lucie Strnadová
Hana Dostálová
Andrea Kloparová

Fakturační údaje

Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ  a MŠ Křídlovická, z. s.
Křídlovická 30b, 603 00  Brno
IČ: 02460327
Číslo účtu: 2801392023/2010

Důležité dokumenty sdružení

Hospodaření za školní rok 2022/2023

Stanovy

Zápisy z jednání

Zápis květen 2024
Zápis duben 2024
Zápis březen 2024
Zápis únor 2024
Zápis leden 2024
Zápis prosinec 2023
Zápis listopad 2023
Zápis říjen 2023
Zápis září 2023

Archiv zápisů z předchozích školních roků

Zápis červen 2023
Zápis květen 2023
Zápis z hlasování květen 2023
Zápis duben 2023
Zápis březen 2023
Zápis únor 2023
Zápis z hlasování únor 2023
Zápis leden 2023
Zápis prosinec 2022
Zápis listopad 2022
Zápis říjen 2022
Zápis z hlasování – září 2022
Zápis září 2022


Zápis červen 2022
Zápis z emailového hlasování květen 2022
Zápis květen 2022
Zápis duben 2022
Zápis z emailového hlasování březen 2022
Zápis březen 2022
Zápis leden 2022
Zápis listopad 2021
Zápis říjen 2021
Zápis září 2021


Zápis červen 2021
Zápis duben 2021