Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Informace o právnické osobě

Název právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
Zřizovatel školy
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69
Den vzniku: 1. 7. 1993
Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Přesná adresa školy
Základní škola a mateřská škola Brno
Křídlovická 30b, 603 00 Brno
IČO: 485 12 630


Bankovní účet školy
KB Brno–město
29538621/0100


Kancelář školy
telefon: 543 212 716 nebo 605 253 893
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz

Podatelna
Úřední hodiny
dny se školní výukou: pondělí–pátek 8.00–12.00 h
období školních prázdnin: středa 8.00–12.00 h

Elektronická podatelna
epodatelna@zskridlovicka.cz
Informace o pravidlech pro přijímání
elektronických dokumentů viz

ID datové schránky: vqnmbyb

Ředitelka školy
RNDr. Jarmila Bavlnková
jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz
telefon: 543 213 523, 605 947 828 


Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Mgr. Martina Šatinská
martina.satinska@zskridlovicka.cz
telefon: 733 578 778


 

 

 

 

 

 

 

Hlavní účel a předmět činnosti školy
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, byla zřízena Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna zřizovací listinou ze dne 23. 6. 1993.Poskytuje základní a předškolní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy, který je jmenován a může být odvolán v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy určuje statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Veškeré dotazy směřujte, prosím, na elektronickou podatelnu školy, případně na kancelář školy (7.00–15.30 hodin).