Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Zápis do prvních tříd

Žádosti o přijetí najdete a vyplníte na portále pro zápis do ZŠ: http://zapisdozs.brno.cz.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech:
pátek 12. 4. 2024 od 14.00 do 18.00 h
sobota 13. 4. 2024 od 9.00 do 12.00 h

S sebou přineste vyplněnou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (doklad o trvalém bydlišti dítěte). Při motivační části zápisu (možnost rezervace termínu) bude u Vašeho dítěte posouzena školní zralost.

Je možno potřebné doklady také zaslat poštou, elektronicky e-mailem (nutný elektronický podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do pondělí 15. 4. 2024.

Kritéria pro přijetí do běžných tříd:

  1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
  2. Dále budou přijímány děti, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
  3. Dále budou přijímány děti, které navštěvují naši mateřskou školu.
  4. O dalších přijatých se rozhodne losem.

 

Kritéria pro zařazení dětí do prvních tříd s konceptem výuky Světa vzdělání:

  1. Zájem rodiče, aby dítě nastoupilo do třídy s konceptem Světa vzdělání.
  2. Absolvování neformálního pohovoru před zápisem. Cílem pohovoru je zjištění, zda je vzdělávací koncept pro dítě vhodný.
  3. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
  4. V případě rovnosti pořadí rozhodne o přijetí žáků los

V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky, je nutné spolu se žádostí o přijetí  vyplnit také žádost o odklad povinné školní docházky včetně příloh (doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa).

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme tři třídy, z toho jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky (http://www.tridabrno.cz/)