Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Zařazeno v:

Žádosti o přijetí najdete a vyplníte na portále pro zápis do ZŠ: zapisdozs.brno.cz.

Vyplněné a Vámi podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu z evidence obyvatel) k ověření trvalého pobytu doručíte do školy v termínu 12. až 26. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy vqnmbyb)
 2. elektronicky na e-mail zapis@zskridlovicka.cz se zaručeným elektronickým podpisem
 3. poštou
 4. vhozením do schránky na budově školy (u hlavního vchodu z ulice Křídlovická)
 5. osobně ve dnech 12. 4. a 19. 4. 2021 v době od 9 do 15 hodin (při osobní návštěvě nemusíte mít kopii rodného listu a občanského průkazu, údaje si ověříme z originálů, které Vám hned vrátíme)

Kopie RL a OP budou přílohou žádosti o přijetí v jakékoliv její podobě (kromě osobní návštěvy), bude na nich souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a OP a jeho podpis.

Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat i o odklad povinné školní docházky následujícím způsobem:

 1. Pokud již má doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa, podá žádost o přijetí i o odklad, příslušná doporučení budou přílohami žádosti o odklad.
 2. Pokud ještě doporučení školského poradenského zařízení nemá, pak podá žádost o přijetí i žádost o odklad, příslušná doporučení dodá později.

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče ve škole. Žádost o přijetí (žádost o odklad) bude evidována pod registračním číslem vygenerovaným na Vaší žádosti. Současně Vás žádáme o uvedení kontaktních údajů (e-mail, telefon), které usnadní naši komunikaci s Vámi. Pokud je starší sourozenec Vašeho dítěte již žákem naší školy, prosíme u uvedení této skutečnosti na žádosti (jméno, třída).

Kritéria pro přijetí do běžných tříd:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
 2. Dále budou přijímány děti, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
 3. Dále budou přijímány děti, které navštěvují naši mateřskou školu.
 4. O dalších přijatých se rozhodne losem.

Kritéria pro zařazení dětí do prvních tříd s konceptem výuky Světa vzdělání:

 1. Zájem rodiče, aby dítě nastoupilo do třídy s konceptem Světa vzdělání.
 2. Absolvování neformálního pohovoru před zápisem. Cílem pohovoru je zjištění, zda je vzdělávací koncept pro dítě vhodný.
 3. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
 4. V případě rovnosti pořadí rozhodne o přijetí žáků los

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme tři třídy, z toho jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky (http://www.tridabrno.cz/)