Úspěšný projekt „Pomozte mi mluvit hezky česky“

Zařazeno v:

DSCN0749DSCN0715V rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015, poskytnutého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se naše MŠ přihlásila do tohoto programu s projektem „Pomozte mi mluvit hezky česky“ – projekt na podporu logopedické prevence v MŠ Křídlovická. Vzhledem k tomu, že v současné době byl obecně zaznamenán vysoký výskyt řečových vad u dětí předškolního věku a vzhledem k tomu, že jedním z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností, rozhodli jsme se zefektivnit řečovou výchovu dětí a zařadit do programu naší MŠ logopedickou prevenci.

Cíle tohoto projektu byly čtyři

  1. Aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházení poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje.
  2. Správný řečový vývoj podpořit vhodnými logopedickými pomůckami, které pomohou pedagogům při práci.
  3. Rozšíření kvalifikace pedagogického pracovníka MŠ, a to v akreditovaném programu Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství.
  4. Podpora motivace rodičů a jejich nenásilné včlenění do spolupráce při rozvoji řeči jejich dětí. Dále jejich informovanost a zainteresovanost v této oblasti.

DSCN0747Materiální zajištění projektu bylo z dotace MŠMT na tento projekt a ze spolufinancování naší školou.
Vzhledem k tomu, že projekt byl úspěšný, podařilo se nám dosáhnout všech čtyř cílů. Byla uskutečněna „motivační schůzka“ klinického logopeda s rodiči, na níž byli rodiče informováni o důležitosti řečového rozvoje dětí v předškolním věku a o možnosti nápravy řečových vad. V naší MŠ byla také uskutečněna depistáž dětí s řečovými vadami a rodiče obdrželi vyjádření logopeda k úrovni řečového vývoje jejich dětí s případným doporučením k logopedické péči. Dále jsme díky projektu vybavili naši MŠ moderními pomůckami, počítačovou technikou s výukovými logopedickými programy, přenosným CD přehrávačem, laminovačkou a foliemi pro zatavování kartiček a obrázků, které podpoří logopedickou činnost. Díky novému vybavení se stane logopedická péče pro děti atraktivnější a zábavnější. Došlo i k rozšíření kvalifikace jednoho z pedagogických pracovníků MŠ, a to v akreditovaném programu Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství.

DSCN0744Handicap v oblasti řeči může přinést dítěti mnoho problémů v životě. Je ohroženo jeho postavení ve skupině vrstevníků, v navazování vztahů i v sebehodnocení. Narušení řečového vývoje může způsobovat i obtíže při učení, a pokud přetrvává do dospělosti, i ve volbě povolání. U předškolních dětí velmi často přetrvává nesprávná výslovnost mnoha hlásek a artikulační neobratnost. Dále bývá oslabena fonematická diferenciace, analýza a syntéza i sluchová paměť. To vše se negativně projeví při nácviku čtení a psaní. Oslabení jazykového citu znesnadňuje procvičování gramatiky. Nedostatky v porozumění řeči a malá slovní zásoba znamenají pro dítě velké znevýhodnění při získávání nových informací v jednotlivých předmětech. Je dokázáno, že deficity ve vývoji řeči v předškolním věku často předcházejí specifickým poruchám učení, které se projeví až v ZŠ. Proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo tímto úspěšným projektem podpořit tak důležitou oblast, jako je logopedická prevence v naší MŠ.