Adaptační kurs pro žáky 6. ročníku

2077Vážení rodiče žáků šestých tříd,

ve dnech 8. – 10. září 2014 pojedeme na adaptační kurs. Bližší informace naleznete zde.

A D A P T A Č N Í  K U R S  P R O  Ž Á K Y  6. ROČNÍKU